24/7

TOELICHTING STAP 2

STAP 2: OPSTELLEN CONVENANT – TOELICHTING

We focus on doing all of your office management tasks so that you can focus on growing your business. Your accountant will love the extra prep work and forward-thinking strategies we bring, which allow your business to apply best practises all throughout the year in preparation for tax time.

PUNT A- BIJ WIE ZULLEN DE KINDEREN GROTENDEELS VERBLIJVEN?

Ouders zijn vrij om hierin een keuze te maken. Betrek kinderen, zeker kinderen boven de 12 jaar, ook in deze beslissing. Denk met name aan praktische zaken (school, eigen kamer e.d.) Ongeacht de vaste verblijfplaats van de kinderen gaat de wet ervan uit dat ouders zoveel mogelijk samen het ouderlijk gezag na echtscheiding blijven uitoefenen. Dit betekent dat u beiden verantwoordelijk blijft voor uw kinderen en belangrijke beslissingen in samenspraak dient te nemen. Co-ouderschap is een alternatief waarbij de verzorging en kosten van kinderen over beide ouders verdeeld wordt. In dat geval worden de kosten voor een kind niet in één huishouden maar in twee huishoudens gemaakt. Veelal wordt kinderbijslag verdeeld. Wilt u beiden in aanmerking kunt komen voor extra heffingskorting voor de inkomstenbelasting neemt u dan contact op met de belastingtelefoon particulieren.

meer informatie over co-ouderschap:
NIBUD: 030-2391350                   www.nibud.nl
belastingtelefoon: 0800- 0543    www.belastingdienst.nl

 

 

PUNT B- HOE WORDT DE OMGANG MET DE KINDEREN GEREGELD ?

Hoewel het ouderlijk gezag veelal in stand blijft is het nuttig om een omgangsregeling vast te stellen voor de ouder bij wie de kinderen niet wonen. De regeling kan eventueel schriftelijk worden vastgelegd waarbij het raadzaam is om de regeling zo concreet mogelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld: “de vader heeft het recht om een zaterdag per twee weken de kinderen van 10.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds bij zich te hebben. De vader zal de kinderen bij de moeder komen halen en brengen”. Uiteraard kan de regeling qua frequentie en lengte worden aangepast.

 

PUNT C- WIE BLIJFT IN DE WONING WONEN ?

Indien u beiden een huurwoning bewoont moet u bekijken wie in de huurwoning blijft of dat u toch ieder andere woonruimte zoekt. Vaak zal de vrouw met kinderen in de woning willen blijven wonen op voorwaarde dat dit financieel kan worden opgebracht. Echtscheiding is zelden een reden voor urgentie op de woningmarkt. De verhuurder is verplicht de woning op naam van een van u beiden te zetten indien dit in de rechterlijke uitspraak is opgenomen. Deze nadere beslissing is nodig omdat de echtgenoot die de woning verlaat medehuurder is. Heeft u een koopwoning dan zijn er meestal drie mogelijkheden (zie verder de opties in het convenant).
Indien een van u beiden de koopwoning overneemt, moet u alsnog naar de notaris voor transport (=eigendomsoverdracht) van de woning.

 

PUNT D- HOEVEEL ALIMENTATIE WORDT ER VOOR DE KINDEREN BETAALD ?

Gebruikelijk is een alimentatie van tenminste 130 euro per maand per kind. Uiteraard kan het bedrag hoger worden vastgesteld indien het inkomen dit toelaat. De hoogte kan ook afhangen van de welstand tijdens huwelijk. U kunt als leidraad gebruiken dat de kinderen de meeste normale dingen moeten kunnen blijven doen. Dus bijvoorbeeld wel lid blijven van de zwemclub en piano-les e.d., maar misschien niet meer tweemaal per jaar met vakantie. Tenzij anders wordt afgesproken is de alimentatie geïndexeerd met een percentage vastgesteld door de Minister van Jusitie. Uiteraard dient u te bedenken dat geen van beiden financieel wijzer wordt van een echtscheiding.

Meer informatie over kinderalimentatie is aanwezig op de de volgende websites:

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
Alimentatie Reken Centrum

 

PUNT E- IS ER RUIMTE VOOR ALIMENTATIE VOOR DE MINST VERDIENENDE ECHTGENOOT ?

Anders dan bij kinderalimentatie bent u vrij om partner-alimentatie overeen te komen. Als het inkomen het toelaat kunt bijvoorbeeld afspreken dat naast de kinderalimentatie een bedrag van 500 euro wordt betaald. Dit bedrag is bij de alimentatie-gerechtigde belast en bij de alimentatie-plichtige aftrekbaar. U kunt zelfs afspreken dat er niets wordt betaald. U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer een van u beiden een beroep op bijstand moet doen, de gemeente, die de bijstandsuitkering verstrekt, bij de ander een financieel onderzoek zal verrichten naar de mogelijkheid van alimentatie (voor kinderen en/of partner). De wet beperkt de alimentatie voor de ex-partner in beginsel voor de duur van 12 jaar. Tenzij anders wordt afgesproken is de alimentatie geïndexeerd met een jaarlijks percentage vastgesteld door de Minister van Jusitie. De plicht om alimentatie aan de ex-partner te betalen vervalt zodra deze opnieuw trouwt of gaat samenwonen.

Een informatieve brochure over alimentatie is te bestellen bij Posbus 51 infolijn: 0800 – 8051
Op de site van het Alimentatie Reken Centrum kunt u uw alimentatie-verplichting laten berekenen.

Desgewenst kunnen wij uw alimentatie-verplichting berekenen.